Sinh viên chọn lớp và môn cần xem điểm ( tải về máy)

NGÀNH HỌC
LỚP
MÔN HỌC
HỆ 3 NĂM
14T- THCS_A
Hóa học 1
Toán học 1
Lịch sử 1
Sinh học 1
Văn học 1
Địa lý 1
Vật lý 1
Văn học 2
Toán 2
Sinh 2
 
 
 
Ghi chú:

- Mọi thắc mắc về điểm học tập Học sinh và Phụ Huynh liên hiện Giáo viên chủ nhiệm hoặc Phòng Đào Tạo

- Bảng điểm tổng kết Học sinh và Phụ Huynh liên hệ trực tiếp Phòng Đào Tạo