Sinh viên chọn lớp và môn cần xem điểm ( tải về máy)

NGÀNH HỌC
LỚP
MÔN HỌC
PHÁP LUẬT
14T- PL_A
Anh văn căn bản
Tin học căn bản
Chính trị
Giáo dục pháp luật
Kỹ năng giao tiếp
Quản trị học
Luật kinh tế
Logic học
Lý luận Nhà nước và Pháp luật
Tiếng Việt thực hành
Xã hội học đại cương
Soạn thảo văn bản
Luật Hiến Pháp
Tâm lý học đại cương
Luật hình sự
14T- PL_B
Anh văn căn bản
Tin học căn bản
Chính trị
Giáo dục pháp luật
Kỹ năng giao tiếp
Quản trị học
Luật kinh tế
Tâm lý học đại cương
Tiếng việt thực hành
Xã hội học đại cương
Luật hiến pháp
Soạn thảo văn bản
Luật hành chính
Luật hình sự
 
Ghi chú:

- Mọi thắc mắc về điểm học tập Học sinh và Phụ Huynh liên hiện Giáo viên chủ nhiệm hoặc Phòng Đào Tạo

- Bảng điểm tổng kết Học sinh và Phụ Huynh liên hệ trực tiếp Phòng Đào Tạo