Sinh viên chọn lớp và môn cần xem điểm ( tải về máy)

NGÀNH HỌC
LỚP
MÔN HỌC
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
14T- KTDN_A
Anh văn căn bản
Chính trị
Tin học căn bản
Kỹ năng giao tiếp
Giáo dục pháp luật
Luật kinh tế
Quản trị học
Lý thuyết tiền tệ tín dụng
Lý thuyết thống kê
Lý thuyết hạch toán kế toán
Lý thuyết tài chính
Soạn thảo văn bản
Thuế 1
Marketing
Quản trị doanh nghiệp
 
Ghi chú:

- Mọi thắc mắc về điểm học tập Học sinh và Phụ Huynh liên hiện Giáo viên chủ nhiệm hoặc Phòng Đào Tạo

- Bảng điểm tổng kết Học sinh và Phụ Huynh liên hệ trực tiếp Phòng Đào Tạo