Sinh viên chọn lớp và môn cần xem điểm ( tải về máy)

NGÀNH HỌC
LỚP
MÔN HỌC
DƯỢC SĨ TRUNG CẤP
(HỆ 1 NĂM)
14T-DSTC_A Bảo quản thuốc và y cụ
Dược Liệu
Hóa Dược - Dược Lý 1
Thực Vật
Viết đọc tên thuốc
Truyền thông GDSK
Y học cơ sở 1
14T-DSTC_B Viết đọc tên thuốc
Dược Liệu
Hóa Dược - Dược Lý 1
Thực Vật
Y học cơ sở 1
Y học cơ sở 2
 
Ghi chú:

- Mọi thắc mắc về điểm học tập Học sinh và Phụ Huynh liên hiện Giáo viên chủ nhiệm hoặc Phòng Đào Tạo

- Bảng điểm tổng kết Học sinh và Phụ Huynh liên hệ trực tiếp Phòng Đào Tạo