Sinh viên chọn lớp và môn cần xem điểm ( tải về máy)

NGÀNH HỌC
LỚP
MÔN HỌC
DƯỢC SĨ TRUNG CẤP 14T-DSTC A1,2,3 Giáo dục chính trị
Anh văn căn bản
Tin học căn bản
Kỹ năng giao tiếp
Truyền thông giáo dục sức khỏe
Viết đọc tên thuốc
Y học cơ sở
Thực vật
Dược liệu
Hóa dược - dược lý 1
14T-DSTC_B1,2 Giáo dục chính trị
Anh văn căn bản
Tin học căn bản
Kỹ năng giao tiếp
Giáo dục pháp luật
Thực vật
Viết đọc tên thuốc
Y học cơ sở 1
Dược liệu
Hóa dược - Dược lý 1
 
Ghi chú:

- Mọi thắc mắc về điểm học tập Học sinh và Phụ Huynh liên hiện Giáo viên chủ nhiệm hoặc Phòng Đào Tạo

- Bảng điểm tổng kết Học sinh và Phụ Huynh liên hệ trực tiếp Phòng Đào Tạo